REGULAMIN KONKURSU

„TYTANIT – KONKURS INTERMAG”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „TYTANIT – KONKURS INTERMAG”, zwanego dalej „Konkursem”, jest INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, pod adresem Al. 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100441, o kapitale zakładowym w wysokości 177 000 złotych, posiadająca nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6370112065, oraz numer statystyczny REGON 001341192, zwana dalej „Organizatorem lub Intermag”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs prowadzony jest od dnia 2 kwietnia 2019 roku do 29 sierpnia 2019 roku, przy czym wydawanie zdrapek za zakup określonej ilości wybranych produktów Organizatora w wyznaczonych sklepach będzie odbywało się od dnia 2 kwietnia 2019 roku do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu oraz do jego modyfikacji lub dokonywania zmian w Konkursie. Wszelkie zmiany w Konkursie będą ogłaszane z czternastodniowym wyprzedzeniem i komunikowane w formie pisemnej przez Organizatora.

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i jego produktu TYTANITU.

1.6. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem konkurs.tytanit.info, na stronie internetowej Organizatora, tj. wwww.intermag.pl, materiałach promocyjnych dostępnych w sklepach uczestniczących w Konkursie, w mediach branżowych, w mediach społecznościowych.

1.7. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:

  1. Formularz Zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem konkurs.tytanit.info umożliwiający zgłoszenie udziału w Konkursie i zarejestrowanie kodu ukrytego w zdrapce.
  2. Zdrapka – dokument uprawniający do udziału w Konkursie wydawany w przypadku zakupu wybranej ilości Produktów Organizatora w wyznaczonych sklepach i przyznający ukryty niepowtarzalny kod umożliwiający zarejestrowanie się w Konkursie.
  3. Nagroda – produkt określony przez Organizatora, który przyznawany jest zwycięzcy Konkursu.
  4. Uczestnik – podmiot, spełniający warunki przewidziane Regulaminem, który spełnił przesłanki uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  6. Sklep – wybrane punkty, w którym sprzedawane są produkty Organizatora uczestniczące w Konkursie. Lista sklepów uczestniczących w Konkursie stanowi załącznik do regulaminu. Intermag zastrzega sobie prawo do zmiany liczby sklepów. Zmiany będą komunikowane zgodnie z pkt. 1.4.
  7. Produkt – określone przez Organizatora towary, w przypadku niniejszego Konkursu - TYTANITU, których zakup w odpowiedniej ilości uprawnia do udziału w Konkursie.
  8. Załącznik – Załącznik do niniejszego Regulaminu

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych stale zamieszkujących na terenie Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które prowadzą własne gospodarstwo rolne.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także małżonkowie i członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do 4 stopnia, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może zostać tylko podmiot, który wyraził zgodę na udział w Konkursie i spełnił wszystkie warunki w nim określone.

3.2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jednorazowy zakup produktu Organizatora, tj. TYTANITU w minimalnej ilości 3 litrów w sklepie uczestniczącym w Konkursie, zarejestrowanie się poprzez wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego i udzielenie prawidłowych odpowiedzi na test jednokrotnego wyboru, który dostępny jest na stronie internetowej Konkursu pod adresem konkurs.tytanit.info

4.2. Po zakupie określonej ilości produktu, tj. co najmniej 3 litrów stymulatora TYTANIT w sklepie, Uczestnikowi zostaje wydana zdrapka z ukrytym kodem pozwalającym na rejestrację na stronie internetowej Konkursu pod adresem konkurs.tytanit.info

4.3. Wydawanie zdrapek w sklepach odbywa się od 2 kwietnia 2019 roku do 25 sierpnia 2019 roku. W przypadku gdy zdrapki nie będą dostępne w sklepie, Uczestnik może je otrzymać bezpośrednio od Organizatora po potwierdzeniu przez sklep braku dostępności zdrapek.

4.4. Uczestnik może otrzymać w sklepach więcej niż jedną zdrapkę w przypadku zakupu wielokrotności premiowanej ilości produktu.

4.5. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy należy podać dane kontaktowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu oraz adresu e-mail. Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się w pkt. VII Regulaminu.

4.6. Po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej oraz podaniu kod ukrytego w zdrapce, Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w teście jednokrotnego wyboru dostępnego na stronie internetowej Konkursu. Test odbywa się w każdy roboczy czwartek począwszy od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 29 sierpnia 2019 roku w godzinach od 19:00 do 22:00. Kod ze zdrapki upoważnia do wzięcia udziału w jednym teście.

4.7. Uczestnik biorący udział w teście odpowiada na 5 losowo wybranych pytań z puli 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą produktu Organizatora, tj. stymulatora TYTANIT. Informacje o produkcie dostępne są w materiałach promocyjnych INTERMAG.

4.8. Nagrody w Konkursie przyznawane są raz w tygodniu 5 (pięciu) Uczestnikom, którzy najszybciej udzielą prawidłowych odpowiedzi na teście. W dwa ostatnie czwartki miesiąca kwietnia i we wszystkie czwartki miesiąca maja zostanie przyznane po jednej nagrodzie dodatkowej dla szóstego Uczestnika konkursu.

4.9. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. W razie przejścia prawa do Nagrody na następców prawnych Uczestnika pod tytułem ogólnym, warunkiem wydania Nagrody następcy prawnemu jest przekazanie Organizatorowi co najmniej kopii postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia po Uczestniku.

V. NAGRODY W PROGRAMIE

5.1 Nagrodami w Konkursie są telewizory marki LG o przekątnej ekranu 55 cali o wartości poniżej 2000,00 zł netto każdy, elektronarzędzia marki Makita o wartości poniżej 400,00 zł netto każdy oraz bluzy typu polar z napisem Intermag o wartości poniżej 100,00 zł netto każdy. Pula nagród w Konkursie wynosi 9 sztuk telewizorów, 63 sztuk elektronarzędzi i 38 sztuki bluz, z zastrzeżeniem, że 2 telewizory oraz 6 elektronarzędzi otrzyma 5 sklepów, które wydały największą liczbę zarejestrowanych zdrapek na stronie internetowej Konkursu. Sklep z największą liczbą zarejestrowanych zdrapek otrzyma 1 telewizor i 2 elektronarzędzia, sklep na drugim miejscu liczby zarejestrowanych zdrapek otrzyma 1 telewizor i 1 elektronarzędzie, pozostałe trzy sklepy otrzymają po 1 elektronarzędziu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przyznawanych nagród oraz nagród dodatkowych.

5.2. W dwa ostatnie czwartki miesiąca kwietnia i we wszystkie czwartki miesiąca maja uczestnik, który najszybciej udzielił prawidłowych odpowiedzi otrzyma telewizor. Kolejnych 3 uczestników, którzy najszybciej udzieliły prawidłowych odpowiedzi na teście otrzyma elektronarzędzia marki Makita. Kolejnych 2 otrzyma bluzy typu polar z napisem Intermag. W pozostałe czwartki trwania konkursu nagradzanych będzie 5 uczestników, z czego pierwszych 3 uczestników, którzy najszybciej udzieliły prawidłowych odpowiedzi na teście otrzyma elektronarzędzia marki Makita. Kolejnych 2 otrzyma bluzy typu polar z napisem Intermag. Liczony jest czas, jaki uczestnik poświęcił na pytania konkursowe, a nie moment udziału w konkursie.

5.3. Nagrody przyznawane są raz w tygodniu. Informacje o przyznanych nagrodach są przekazywane w piątki do 10:00 poprzez umieszczenie na stronie konkursu zwycięskich numerów ze zdrapek.

5.4. Nagrody wysyłane są pocztą kurierską na adres podany podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego w ciągu 10 dni roboczych od przyznania nagrody. Koszt dostarczenia wygranej Nagrody ponosi Organizator.

5.5. Do zdobycia kolejnej nagrody potrzebny jest następny kod, który uzyskuje się przez zakup kolejnych 3 litrów TYTANITU. Jeden kod upoważnia do wzięcia udziału tylko w jednej rundzie konkursu (testu). Zdobycie kolejnej nagrody możliwe jest w następnej rundzie konkursu, tylko przy użyciu kodów, które jeszcze nie brały udziału w konkursie.

5.6. Wszelkie należności podatkowe związane z udziałem w Konkursie pokrywa Organizator.

5.7. Nagroda przepada w przypadku gdy Nagroda nie została odebrana lub Uczestnik odmówił jej odbioru.

5.8. Organizator uprawniony jest do weryfikacji ilości zakupionego przez Uczestnika produktu przed wydaniem Nagrody. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu produktu do weryfikacji. W przypadku gdy weryfikacja będzie negatywna Intermag zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody.

5.9. Po zakończeniu Konkursu Organizator dokona weryfikacji ilości wydanych zdrapek przez sklepy uczestniczące w Konkursie. Sklepy, które wydały największą ilość zdrapek, które zostały zarejestrowane na stronie internetowej Konkursu otrzymają od Intermag Nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu 1 telewizor i 2 elektronarzędzia, za zajęcie drugiego miejsca w rankingu 1 telewizor i 1 elektronarzędzie, pozostałe trzy miejsca w rankingu zostaną nagrodzone po 1 elektronarzędziu każdy. Przedmiotowe nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską na adres sklepów. W przypadku jednakowej ilości zarejestrowanych zdrapek przez dwa lub więcej sklepów o rodzaju nagrody decydować będzie ilość zakupionego w Intermag stymulatora TYTANIT. W pierwszej kolejności nagradzany będzie sklep, który kupił w Intermag więcej stymulatora TYTANIT.

5.10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego zamiast przyznanej Nagrody, ani prawo do wyboru innej nagrody.

5.11. Intermag zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek z Nagród inną nagrodą, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, wydanie Nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku).

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, z dopiskiem „TYTANIT – KONKURS INTERMAG”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Intermag.

6.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom.

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

6.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

6.7. Reklamacje wysłane po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone przez Organizatora.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem Danych Osobowych jest Intermag Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100441, posiadająca nadane numery NIP: 6370112065 , REGON: 001341192.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją i uczestnictwem w Konkursie „TYTANIT – KONKURS INTERMAG” w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów. W przypadku wygrania Nagrody, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji wysyłki Nagrody.

7.3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej.

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.

7.5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.6. Każdy Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.7. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Organizator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7.8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji, tj. do czasu zakończenia Konkursu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnika dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

7.9. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ustalony według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

8.2. Zasady Programu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach promocyjno-reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Z tytułu rozbieżności w wyglądzie Nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia.

8.3. Regulamin Programu dostępny jest w czasie trwania Programu na Stronie Internetowej Konkursu pod adresem: konkurs.tytanit.info/regulamin, w siedzibie Organizatora, w sklepach uczestniczących w Konkursie.


Załącznik - Sklepy